Aansluiting PO-VO


Aansluiting PO-VO is een nulmeting, de start van de begeleiding in het VO, voor leerresultaten én loopbaanoriëntatie. Aansluiting PO-VO kijkt naar de cognitieve ontwikkeling op taal en rekenen, in samenhang met aanleg en motivatie. Omdat zowel school als ouders/verzorgers antwoord geven op houding en gedrag van de leerling, ontstaat een duidelijk beeld. Deze informatie kunt u direct gebruiken in de begeleiding op school. Aansluiting heet niet voor niets ‘Aansluiting’. De basisschool kan het ook afnemen in groep 8 als ondersteuning van het schooladvies. Na toestemming van ouders/verzorgers kunnen deze gegevens door de basisschool worden doorgegeven aan het VO.

 

Hoe werkt het?

Aansluiting PO-VO is gebaseerd op moderne inzichten uit de ontwikkelingspsychologie. We gaan ervan uit dat een kind meer is dan het resultaat van wat geleerd is. Aansluiting is gestoeld op een holistische visie op ontwikkeling.

Opbouw
  • Uit onderzoek blijkt dat aanleg, motivatie en persoonlijkheid belangrijke voorspellers zijn voor schoolsucces. Daarom meten we deze onderdelen. Daarnaast worden vaardigheden op het gebied van taal en rekenen gemeten. Deze geven een inschatting van het niveau dat de leerling reeds heeft bereikt. Aansluiting meet ook interesses.
  • Aanleg (capaciteiten – wat heeft het kind in potentie in huis?)
  • Vaardigheden (taal en rekenen – wat heeft het kind tot nu toe gedaan met aanleg?)
  • Motivatie (persoonlijkheid en gedragsindicatoren – het oordeel van ouders/verzorgers en leerkrachten wordt meegewogen)
  • Interesses (een eerste aanzet tot LOB)
Afname

De afname van Aansluiting PO-VO is digitaal. Aansluiting duurt gemiddeld 3 x 2 uur, het kan ook in kortere delen worden afgenomen en gespreid in de tijd. Flexibel dus. De afname-omgeving is zeer stabiel.  

Rapportage

De resultaten van de leerling worden weergegeven in een gedetailleerde rapportage: een grafische weergave van de scores op de diverse onderdelen en een beknopte toelichting op de scores. Vervolgens wordt weergegeven welke begeleidingsstijl het beste bij een leerling past op basis van zijn/haar vaardigheden, capaciteiten, gedrag en houding. Voor elk onderdeel is er een detailrapportage beschikbaar. Binnen de detailrapportage worden de scores op de onderliggende factoren van het betreffende onderdeel grafisch weergegeven en voorzien van een korte toelichting.

De rapportage is direct te verkrijgen op grond van eerdere normeringen.

AMN verzorgt trainingen om leerkrachten te ondersteunen bij de interpretatie van Aansluiting.

Kwaliteitsborging en normering
De psychologen en psychometristen van AMN zorgen voor een jaarlijkse controle op betrouwbaarheid en validiteit.
Ouders en verzorgers
Na de basisschool volgt een nieuwe spannende stap voor uw zoon of dochter, het voortgezet onderwijs. Om een goede start te maken, maakt uw kind Aansluiting.

In Aansluiting zit:

  • taal en rekenen
  • motivatie
  • persoonlijkheid
  • aanleg: welk niveau kan uw dochter of zoon halen
  • interesses

De resultaten worden door de school gebruikt om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De rapportage laat onder andere zien bij welke manier van begeleiden uw kind de beste resultaten haalt. Zo kunnen leerkrachten uw kind beter begeleiden of kunnen groepen op grond van een bepaalde stijl worden samengesteld. De vragen over persoonlijkheid (gedrag en houding) kunt u ook invullen. De leerkracht doet dat ook. Uw zoon/dochter, u en de leerkracht geven zo eerlijk mogelijk antwoord. Zo ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van uw zoon/dochter.

Voorbereiden

Het is niet nodig dat uw zoon/dochter zich voorbereidt op Aansluiting.

Wat doet AMN met mijn gegevens?

AMN zal de gegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan anderen. Om Aansluiting te verbeteren maakt AMN gebruik van de testgegevens. Wij verwerken deze gegevens anoniem.

Tarieven en Licenties

De prijs voor Aansluiting zal nog worden vastgesteld.  

Implementatie

Voor elke school of schoolgroep wordt een database gemaakt. De leerkracht of begeleider krijgt toegang tot de database. Hij/zij leest de gegevens van de leerlingen in en stelt Aansluiting open op die tijden die wenselijk zijn. AMN biedt gratis ondersteuning bij dit proces.