Intake


Een goed plaatsingsadvies en goede begeleiding kan bijdragen aan het succesvol doorlopen van de studie. Dat is waar intakers naar op zoek zijn; past de studie waarvoor de student zich heeft aangemeld qua niveau, richting en competenties. De genormeerde Intaketest van AMN wordt meer dan 100.000 keer afgenomen met dit doel. Steeds vaker landt ook het besef dat de informatie uit de Intaketest niet alleen waardevol is voor de intake en begeleiding van de student maar ook stuurinformatie oplevert voor het management.

Hoe werkt het?

Intake is gebaseerd op moderne inzichten uit de ontwikkelingspsychologie. We gaan ervan uit dat iemand meer is dan het resultaat van wat geleerd is. De Intaketest is gebaseerd op diverse theorieën voor capaciteiten, persoonlijkheid, begeleidingsstijlen en leerstijlen.

Opbouw Intaketest

Uit onderzoek blijkt dat aanleg, motivatie en persoonlijkheid belangrijke voorspellers zijn voor schoolsucces. De Intaketest bestaat in totaal uit 10 tests. 7 daarvan meten capaciteit, die tezamen de volgende factoren representeren:

 • Verbale aanleg
 • Numerieke aanleg
 • Ruimtelijk inzicht
 • Redeneervermogen
 • Evaluatievermogen

De overige 3 tests meten persoonlijkheid. De factoren die hier onder andere gemeten worden zijn stabiliteit, extraversie, altruïsme, zorgvuldigheid en openheid, de zogenaamde ‘Big Five’. Hierbij wordt ook rekening gehouden met sociale wenselijkheid door middel van controlevragen. Als uitbreiding op de Intaketest is de Persoonlijke Vragenlijst beschikbaar. Deze gaat in op de persoonlijke situatie en ervaringen van de deelnemer. De vragenlijst kan in dezelfde sessie worden afgenomen als de Intaketest, maar kan eventueel ook thuis worden ingevuld. Een andere waardevolle aanvulling op de Intaketest is de Beroepsbeeldtest. Deze kan direct na de Intaketest worden afgenomen. De testen gaan in op verschillende werkaspecten van het beroep waarvoor de deelnemer interesse heeft getoond via inschrijving voor de opleiding. Er wordt bepaald of de deelnemer een juist beeld heeft van het beroep en of de werkomstandigheden hem of haar aanspreken.

Ideaalprofiel

Niet voor iedere opleiding zullen alle capaciteiten of persoonlijkheidseigenschappen van even groot belang zijn. Bij een technische opleiding speelt ruimtelijk inzicht een grotere rol dan bij een sociale opleiding. In het ideaalprofiel geeft u zelf per opleiding aan wat de optimale score van een deelnemer zou moeten zijn. Zo kunt u snel zien of de deelnemer hieraan voldoet.

Rapportage

De resultaten van de Intaketest staan in een duidelijke rapportage. Na de antwoorden die de deelnemer over zijn/haar persoonlijke situatie heeft ingevuld is de combinatie van persoonlijkheid en capaciteiten in een matrix weergegeven. Daarna is er een verdieping van de diverse factoren. Als laatste is de Competentiesleutel weergegeven. De aanleg van de competenties van de deelnemer staan naast de competenties vanuit de kwalificatiedossiers. De rapportage is zoveel mogelijk ingericht om aandachtpunten te tonen bij het intakegesprek.

Kwaliteitsborging en normering

De Intaketest is op zeer zorgvuldige wijze geconstrueerd door psychologen, psychometrici en itemconstructeurs. Alle items zijn beoordeeld op inhoud en op taalgebruik. Om de resultaten een goede weerspiegeling te laten zijn van de groep waartoe de deelnemer behoort, zijn referentiegroepen vastgesteld. met  eigen normen. Deze normen worden jaarlijks, na een uitgebreide analyse, vastgesteld.

Voor studenten

Wat is de Intaketest? Je hebt goed nagedacht over de opleiding die je wilt gaan volgen. Je hebt je aangemeld bij een MBO en je hebt een uitnodiging gekregen om de Intaketest van AMN te maken. Waarom de Intaketest? Het MBO wil graag weten of de opleiding die je hebt gekozen écht bij je past. Ook willen ze weten op welke manier ze je het beste kunnen begeleiden tijdens de opleiding.

Afname

De Intaketest wordt onder toezicht, digitaal, op school afgenomen. Het duurt maximaal 120 minuten. Je beantwoordt vragen over je capaciteiten, je persoonlijkheid. De test bestaat uit verschillende onderdelen. Aan het begin van elk onderdeel staat een uitleg wat je moet doen. Bij sommige onderdelen is er een tijd ingesteld hoe lang je mag doen over een vraag of over een onderdeel. Maar dat staat allemaal duidelijk uitgelegd. Er zijn meerkeuzevragen, invulvragen en open vragen.

Tips:

Het is niet nodig dat je je voorbereidt op de test. Het is belangrijk dat je fit bent. Ga de avond ervoor op tijd slapen, en gebruik de avond ervoor geen alcohol of drugs. Zowel alcohol als drugs werkt nog lang na in het lichaam en kunnen je testresultaten negatief beïnvloeden.

 • Maak je niet zenuwachtig. Raak niet in paniek als je een vraag niet weet. Het is vaak mogelijk om een vraag over te slaan en het later te beantwoorden.
 • Beantwoord de vragen over persoonlijkheid zo eerlijk mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is belangrijk dat je jezelf blijft.
Rapportage

Na de Intaketest krijg je een gesprek. In dit gesprek worden de belangrijkste punten uit de test besproken. Je kunt om een deelnemersrapportage vragen.

Wat gebeurt er met je gegevens

De school bewaart de rapportage van de Intaketest. Tijdens je opleiding zal er af en toe nog eens naar gekeken worden, bijvoorbeeld om te kijken hoe je het beste begeleid kunt worden. Het je vragen over de Intaketest? Neem contact op met de school of opleiding.

Tarieven en Licenties

De Intaketest wordt per stuk gefactureerd. Pas wanneer een deelnemer met de test start, brengen we deze in rekening. We werken met staffels per school of cluster van scholen. De bijkomende eenmalige kosten zijn:

 • Het inrichten van de database
 • Een koppeling met het schooladministratiesysteem
 • De administratieve training
 • De inhoudelijke trainingen over de interpretatie van de rapportages
 • De training intakegesprekken voeren

De accounts en de ondersteuning zijn gratis. Kosten zijn op te vragen bij AMN, info@amn.nl

Implementatie

De volgende stappen zijn nodig om te starten met de Intaketest:

 • AMN richt de testplanner in
 • De school levert een overzicht aan van
  • de opleidingen
  • de gebruikers (diegene die met de testplanner gaan werken)
 • Bij een koppeling met het schooladministratiesysteem leggen we contact met de applicatiebeheerder.
 • We plannen een administratieve training in voor de gebruikers
 • We stellen een datum vast voor een interpretatietraining
 • Het maken van de licentieovereenkomst

We ondersteunen het implementatieproces waar mogelijk is. Ook nemen we de logistiek binnen de school met u door zodat we u zo goed mogelijk kunnen adviseren. Er zijn duidelijke handleidingen met filmpjes beschikbaar, zowel over de testplanner als over de afname.

Kan ik u helpen?lianne

Lianne Konings
026 - 355 7333
info@amn.nl

Meedenken over een nieuwe toets?Doe mee! 
pijlblauw2